ഒക്ടോബർ 20നു, നാദാപുരം ഗവണ്മെന്റ് up സ്കൂളിൽ വെച്ച് രക്തമൂലകോശദാന രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നു